Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Fenrishakar Fenrigami
Country: Pakistan
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 23 April 2011
Pages: 180
PDF File Size: 16.88 Mb
ePub File Size: 19.11 Mb
ISBN: 767-4-29563-286-2
Downloads: 50297
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tegami

B Mehanizam aromatine supstitucijeKarakteristine aromatine supstitucije vre se na sljedei nain: Drugi izvor za dobijanje arena je ugalj. Ova jedinjenja ulaze u sastav nafte i zemnog gasa,koji Koristi se za dobijanje razornog eksploziva torotina.

Za njih je karakteristino da se sastoje od dva, tri ili vie benzenovih prstenova, meusobno vezanih tako da imaju najmanje dva ugljenikova atoma sjedinjenja.

Aromaticni ugljovodonici

Ove reakcije se nazivaju Fridl-Kraftsovim alkilovanjem po imenima francuskog hemiara Fridla i amerikog hemiara Kraftsa koji su tu reakciju otkrili Danas, benzen se koristi u razne svrhe kao to je proizvodnja boja, pesticida i lijekova.

Aromatini ugljovodonici su ciklina jedinjenja koja se po svom hemijskom ponaanju razlikuju od alifatinih ugljovodonika alkana, alkena, alkina, alkadiena i cikloalkana.

Ne ubraja se ni u iskljuivo zasiene ugljovodonike ni u iskljuivo nezasiene ugljovodonike. Izdvajaju se uti kristali 1-nitro-naftalena.

Mogu da se izvre, ali pod relativno drastinim uslovima. Published on Oct View 61 Download 3.

UGLJOVODONICI by Jovanka Zivojnov on Prezi

Na rjeavanju problema njegove strukturne formule radili su mnogi hemiari i predlagali su razliite strukture: Aromaticni ugljovodonici Download Report. Takoe postoje i derivati benzena koji sadre tri supstituenta, to znai da su im zamijenjena tri vodonikova atoma. Primjenjuje se za sintezu ugljpvodonika boja i alizarina. To su vrste ili tene supstance, nerastvorljive u vodi, ali se dobro rastvaraju u organskim rastvaraima etar, heksan, tetrahlorugljenik, Jednostavan primer je CFC U tako pripremljenu smjesu za nitrovanje doda se 2 cm3 benzena u kapima.

TOP Related Posts  ASTM D1265 PDF

Aromaticni ugljovodonici

Ugljovodonici i njihovi halogeni 2. U velikim koliinama dobija se iz kamenog uglja i katrana, a moemo ga dobiti i preradom nafte. Prvu strukturu benzena postavio je Kekle, a takva struktura predstavlja se kao rezonancioni hibrid.

Pri ovoj reakciji nastaje benzen-sulfonska kiselina: Epruveta se zatvori zapuaem kroz koji je postavljena dua staklena cijev i blago se zagrijava na vodenom kupatilu. Zbog toga je upotreba CFC sada zabranjena u mnogim oblastima ranije primjene.

Prava struktura benzena je ona hlogeni je neto izmeu ove dvije strukture I i II. Zbog tri dvostruke i tri jednostruke veze, njegova struktura je veoma specifina.

CRC Handbook of chemistry and physics. Zatvoriti epruvetu zapuaem sa cjevicom i blago je haloyeni na vodenom kupatilu. A Supstitucione reakcije benzenaElektrofilna aromatina supstitucija je reakcija kada elektrofil zamjenjuje, tj.

Pod dejstvom svjetlosti i temperature, stiren moe da se polimerizuje u polistiren PS koji se koristi za izolaciju u radio tehnici i za proizvodnju kauuka. Prvu strukturu benzena postavio je njemai naunik Kekle koja se i danas koristi za prikazivanje benzena: Vrlo brzo ispare brom, toluen i bromovodonik, a ostaje otar miris nagraenog benzil-bromida Etil-benzen: Takve reakcije se nazivaju hidrogenizacija benzena: Podlijee reakcijama supstitucije pri emu nastaje smjesa polusupstituisanih proizvoda.

TOP Related Posts  ATLASSIAN BAMBOO TUTORIAL PDF

Razlika u energiji izmeu hibrida i najstabilnije rezonancione strukture poznata je kao rezonanciona energija. Pod tim hallogeni vri se adicija 3 mola hlora i takve reakcije se nazivaju hidriranje benzena: Fizike osobine aromatinih ugljovodonika Primjena i znaaj aromatinih ugljovodonika Saunders College Publishing, Philadelphia.

Kada se benzen zagrijava sa vrelim rastvorom kalijum-permanganata, ne vri se nikakva reakcija jer je benzen postojan prema oksidacionim sredstvima i to ukazuje na njegovu stabilnost.

Preostali atomi su hlorni. Kada se smjesi benzena i broma doda malo gvoa, dolazi do reakcije pri kojoj se oslobaa bromovodonik, a vodonikov atom benzena se zamjenjuje atomom broma. Nad otvor cjevice nadnijeti ovlaeni plavi lakmus-papir ili filter-papir navlaen amonijakom. Nomenklatura aromatinih ugljovodonikaSvi aromatini ugljovodonici se imenuju prema IUPAC nomenklaturi i nazivaju se areni. Aromaticni Keksici Sa Susamom Documents. Zamjenom vodonikovih atoma u benzenovom prstenu nastaju derivati benzena koji mogu biti monosupstituisani i disupstituisani proizvodi.

Molecular Biology ugliovodonika the Cell, 4th Ed. Noller, , Kemija organskih spojeva”, Tehnika knjiga, Zagreb, Kada se zamijene dva vodonikova atoma, aromatini radikal je C6H4 i naziva se fenilen-grupa, a takvi proizvodi su disupstituisani derivati benzena i koriste se prefiksi orto, meta i para.

Na svakom ugljenikovom atomu ostaje jedan slobodan elektron u nehibridizovanoj p orbitali.